Należy pamiętać o obowiązku zawierania umów na dostawę produktów rolnych.

Od 11 lutego 2017 r. istnieje możliwość kontroli i nakładania kar pieniężnych za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy zawieranej z producentem. Organem uprawnionym do nakładania kar pieniężnych jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby nabywcy.
Podstawą prawną są tu przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. 2017. 67) wprowadzające zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Przeczytaj całość